Extra Årsmöte 240606 kl.18 Klinta IP

”/”

Förslag till Dagordning

Dansklubben Dream Team Extra Årsmöte 240606 kl.18.00 Klinta IP 

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av röstlängd för mötet

6. Fastställande av föredragningslista

7. Behandling av styrelsens förslag (2) och i rätt tid inkomna motioner(10)

8. Mötets avslutande