Stadgar 

Dansklubben Dream Team´s stadgar (reviderade och antagna av Årsmötet 2019-03-21)

Dansklubben Dream Team´s stadgar (antagna av Årsmötet 2019-03-21) 1

1 Kap Allmänna bestämmelser  2

1 § Ändamål 2

2 § Föreningens namn m.m. 2

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m. 2

4 § Beslutande organ. 2

5 § Verksamhets- och räkenskapsår 2

6 § Firmateckning. 2

7 § Stadgeändring. 2

8 § Stadgetolkning, Tvist/skiljeklausul 3

9 § Upplösning av föreningen. 3

2 kap Föreningens medlemmar  3

1 § Medlemskap. 3

3 § Medlems- och kursavgifter 4

4 § Utträde. 4

5 § Uteslutning m.m. 4

6 § Överklagande. 4

7 § Medlemskapets upphörande. 4

3 kap Årsmöte  5

1 § Tidpunkt och kallelse. 5

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 5

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 5

5 § Ärenden vid årsmötet 6

6 § Valbarhet 6

7 § Extra årsmöte. 7

8 § Beslut och omröstning. 7

9 § Ikraftträdande. 7

4 kap Valberedning  8

1 § Sammansättning. 8

2 § Åligganden. 8

5 kap Revision  8

1 § Revisorer och revision. 8

6 kap Styrelsen  9

1 § Sammansättning. 9

2 § Styrelsens åligganden. 9

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning. 10

4 § Överlåtelse av beslutanderätten. 10

1 Kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” med särskild inriktning att:

Lära vuxna dansa bugg och foxtrot och ha roligt tillsammans samt sprida den glädje och fina gemenskap som finns i dansen oberoende av hur länge man dansat.

Visa att dansen är en mycket trevlig och rolig motionsform som gör gott för kropp och själ.

Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri dans.

2 § Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är Dansklubben Dream Team. Föreningen bildades 1992-08-16.

Föreningens organisationsnummer är 878001–8175.

Föreningen har sin hemort/säte i Västerås kommun.

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska Danssportföbundet

och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

6 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen har beslutat: två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Stadgetolkning, Tvist/skiljeklausul

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpningen av stadgarna ska i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt dansfrämjande ändamål.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till vederbörande SF.

 

2 kap Föreningens medlemmar

1 § Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, dansens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller ett kalenderår vid inbetald medlemsavgift.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till Svenska Danssportförbundet

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
  • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen,
  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter
  • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

3 § Medlems- och kursavgifter

Medlemsavgiften betalas en gång per kalenderår. Inbetalning ska göras fr o m början av januari, dock senast 31 januari innevarande kalenderår för att ha rösträtt på årsmötet.

Kursavgiften ska vara betald innan kursstart. OBS! för vårterminen gäller att betalning görs fr o m början av januari innevarande kalenderår.

4 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift verksamhetsåret får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

5 § Uteslutning m.m. 

Medlem får uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar, dansens värdegrund eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

6 § Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

7 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, beslut överklagats eller ärendet blivit slutligt avgjort.

 

3 kap Årsmöte

1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 § Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 18 år
 • att medlemskap har beviljats och medlemsavgift har betalats senast 31 januari innevarande kalenderår

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1.        Fastställande av röstlängd för mötet.

2.        Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.        Val av protokolljusterare och rösträknare

4.        Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5.        Fastställande av föredragningslista

6.        Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

7.        Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

8.        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9.        Fastställande av medlemsavgifter för nästa kalenderår

10.      Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12.      Val av

a)  föreningens ordförande för en tid av två år

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

c)  minst två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år

d)  en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e)  minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande

f)  val av ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

12.      Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen

7 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen utfärda kallelse enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Man drar lott, d v s man gör två lotter/lappar med de olika besluten som man röstat om, och sen så får någon dra en av dessa lotter/lappar. Beslutet som står på den lotten/lappen är den som gäller.

Beslut bekräftas med klubbslag.

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs. 

 

4 kap Valberedning

1 § Sammansättning

Valberedningen ska bestå av sammankallande och minst 1 övrig ledamot vald av årsmötet. Valberedningen bör bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper bör finnas representerade.

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om. 

 

5 kap Revision

1 § Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska löpande granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

6 kap Styrelsen

1 § Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande samt minst 2 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

 

2 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder ska vice ordförande träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren:

–        förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten

–        föra protokoll över styrelsens sammanträden

–        se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt

–        se till att fattade beslut har verkställts

–        årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

Kassören:

–        se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen

–        se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl

–        svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper

–        årligen upprätta balans- samt resultaträkning

–        utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning

–        se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid

–        i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet

–        föra medlemsförteckning

–        föra inventarieförteckning

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordförande besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning, e-post eller vid telefonsammanträde.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska justeras och undertecknas av mötesordföranden och särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.